Splošni pogoji

1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom napotnice – voucherja skleneta CONDOR TRAVEL oz. pooblaščena turistična agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo navedeno v programu.

2. PRIJAVA IN AKONTACIJA

Potnik se lahko prijavi za potovanje, ki ga organizira CONDOR TRAVEL v katerikoli poslovalnici CONDOR TRAVEL ali pooblaščeni agenciji.
Ob prijavi CONDOR TRAVEL in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni.
Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter vplačati akontacijo (30% vrednosti potovanja). V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.
Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenije zaračunavamo za svoje storitve stroške prijave v višini 15 € na prijavnico / voucher.
Potnik ob prijavi podpiše pogodbo oz. prijavnico z besedilom: » Seznanjen sem s programom in s potovalnimi pogoji ter jih v celoti sprejemam. » Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.
Ko se potnik prijavi za potovanje pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne agenciji CONDOR TRAVEL podpisano pogodbo in potrdilo o plačani akontaciji (kopijo virmana oziroma splošne položnice).
Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je treba plačati 25 EUR, če v posameznem programu ni drugače navedeno.
Pri prodaji po telefonu se pogodba sklene s telefonsko prijavo oz. s posredovanjem osebnih podatkov potnika in soudeležencev. Potnik je v tem primeru dolžan plačati akontacijo z navedbo sklica, ki ga prejme ob telefonski prijavi oz. v potrdilu o prejemu prijave, in na računu za 30% plačilo akontacije, ki ga prejme po pošti. Dokler potnik ne vplača akontacije, rezervacija ni potrjena.
Za plačila s kreditnimi karticami na obroke znašajo manipulativni stroški za vnovčitev plačilnih sredstev 17 – 25 EUR

3. STORITVE VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno so v ceno aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.
Če ni v programu določeno,veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.
V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih na ceno aranžmaja.
Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.
Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku CONDOR TRAVEL v kraju, kjer se storitev opravlja v ustrezni valuti, če je med potovanjem ali letovanjem to storitev še mogoče naročiti.

5. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo pri blagajni CONDOR TRAVEL-a ali pooblaščenega prodajalca oziroma, ko prispe vplačilo na račun CONDOR TRAVEL-a.
Varščina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja ali pogodbi. Preostali del plača potnik 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela vrednosti aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in CONDOR TRAVEL postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.
V primeru, da je skupna vrednost po napotnici- voucherju nižja od 25 EUR, je potnik dolžan celotni znesek poravnati ob prijavi. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica- voucher, potrdilo o vplačilu, kopija virmana ipd.), V nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

6. CENE

Cene potovanja so določene v programih potovanja, veljajo pa od dneva objave programa. CONDOR TRAVEL si pridružuje pravico do spremembe cene v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji, če je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. Cena se lahko, po dogovoru s potniki, spremeni tudi v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega.
CONDOR TRAVEL sme uveljaviti pravico do spremembe dogovorjene cene najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja.
Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10% ima kupec pravico do prekinitve pogodbe.
O morebitni spremembi cene potovanja CONDOR TRAVEL potnika obvesti.
CONDOR TRAVEL lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini ali na kraju samem in na način kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

7. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljavni potni list oz. veljavno osebno izkaznico (odvisno od destinacije potovanja).
Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države v katere potuje.
Če potnik te obveznosti ne izpolni, postopa CONDOR TRAVEL po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.
V primeru, da potniku ureja vizum CONDOR TRAVEL, le ta ne jamči uspešnosti pridobitve vizuma.
Posredovanje CONDOR TRAVEL-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni aranžmaja, ampak se plača posebej.
Stroškov pridobitve vizumov CONDOR TRAVEL potniku ne vrača.

8. POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima CONDOR TRAVEL pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
do 30 dni pred odhodom – admimistrativni stroški v višini 15 EUR
29 do 22 dni pred odhodom – 30% cene aranžmaja
21 do 15 dni pred odhodom – 50% cene aranžmaja
14 do 8 dni pred odhodom – 80% cene aranžmaja
7 do 0 dni pred odhodom – 100% cene aranžmaja
Pri vseh potovanjih z letalom z letalskimi prevozniki (kot so npr. Adria Airways, Lufthansa, Ryanair, Easyjet, Air Berlin, TUIfly, WizzAir in številni drugi) velja pravilo, da se vplačani znesek za letalsko vozovnico ne povrne. V primeru stornacije so storno stroški za letalsko vozovnico in letališke takse 100%.
V primeru, da je potnik prijavljen na potovanje kot del zaključene skupine oz. se je prijavil na potovanje po programu, ki ga je naročila zaključena skupina in je le ta postal del razpisnih potovanj, ima CONDOR TRAVEL pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja katerih višina je odvisna od časa v katerem je potnik predložil odpoved:
ob prijavi oz. podpisu pogodbe 30 % cene aranžmaja
do 60 dni 50 % cene aranžmaja
do 45 dni 80 % cene aranžmaja
do 30 dni 100 % cene aranžmaja
Pri vseh potovanjih z letalom z letalskimi prevozniki (kot so npr. Adria Airways, Lufthansa, Ryanair, Easyjet, Air Berlin, TUIfly, WizzAir in številni drugi) velja pravilo, da se vplačani znesek za letalsko vozovnico ne povrne. V primeru stornacije so storno stroški za letalsko vozovnico in letališke takse 100%.
Tudi v primeru ustne odpovedi potovanja, mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal.
Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko prenese svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za določeno potovanje. Potnik mora o tem obvestiti CONDOR TRAVEL najpozneje v osmih dneh pred začetkom potovanja in povrniti vse stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.
Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem, s strani pooblaščenega krajevnega – lokalnega agenta CONDOR TRAVEL, s tem, da mora CONDOR TRAVEL, kot organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje osem dni po vrnitvi s potovanja.
V primerih, ko Condor Travel ni organizator turisticnega aranžmaja, veljajo pogoji organizatorja potovanja.

9. ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi turističnega potovanja in plača odstopnino. Pogodba velja po pogojih in cenah Zavarovalnice Generali ali Solid Insurance (Orcis d.o.o.).
S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino ima CONDOR TRAVEL v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po napotnici oziroma Voucherju.
V primeru, da potnik odpove, oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni položil odstopnine, ima CONDOR TRAVEL pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.
Če se potnik odloči za drug termin ali drugo potovanje agencije CONDOR TRAVEL, se dotedanja vplačila preknjižijo na nov termin oz. potovanje, pri tem pa se od vplačil odštejejo morebitni stroški, ki nastanejo z odpovedjo prejšnjega aranžmaja.
Če potnik najde zamenjavo, CONDOR TRAVEL zaračuna stroške, ki so nastali ob spremembi imena in nam jih zaračunajo partnerji.

10. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav v katere potuje; če zaradi nespoštovanja le- teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

11. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

CONDOR TRAVEL si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridružuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov.
Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
za potovanje z avtobusom – najmanj 30 oseb,
za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov,
za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 10 potnikov,
za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidroktilnimi ladjami – najmanj 80% zasedenosti le teh.
CONDOR TRAVEL si pridružuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti.
CONDOR TRAVEL si pridružuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja (letališča odhoda in prihoda), če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvidljivi vzroki, na katere CONDOR TRAVEL ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.
CONDOR TRAVEL ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa, potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti.
V primeru, da CONDOR TRAVEL odpove potovanje, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.
O kakršnikoli naknadni spremembi programa, CONDOR TRAVEL potnika obvesti. CONDOR TRAVEL ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud.
V primeru, da stanje na kraju samem CONDOR TRAVEL-u ne dopušča namestitve potnika v naročenem objektu, lahko CONDOR TRAVEL namesti potnika v istem kraju v drug objekt iste ali višje kategorije.

12. REKLAMACIJE

Potnik je neustrezno storitev dolžan reklamirati na kraju samem pri predstavniku organizatorja (vodniku) ali obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji.
Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v60-ih dnehpo končanem potovanju; v primeru, da reklamacija ni vložena v navedenem roku CONDOR TRAVEL le- te ni dolžan obravnavati.
Brez pisne reklamacije CONDOR TRAVEL ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnino ali drugemu zahtevku, mora potnik priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika, oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
Če po krivdi CONDOR TRAVEL-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do zahtevka za znižanje cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima CONDOR TRAVEL pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.
CONDOR TRAVEL je dolžan izdati pisni odgovor na pritožbo v 8 dneh po njenem prejemu oz. po prejemu vseh dokumentov, potrebnih za razrešitev.
Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže celotno ceno aranžmaja.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena, oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.
Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov nepredvidene bolezni v tujini ali nezgode med potovanjem v tujini večinoma ni vključeno v aranžma.
ŠE POSEBEJ PREDLAGAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO
( CORIS ) ZA KRITJE STROŠKOV, NASTALIH ZARADI NEPREDVIDENE BOLEZNI V TUJINI ALI NEZGODE MED POTOVANJEM, ČE ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE NISTA VKLJUČENA V PROGRAM.
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Condor travel d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. 

Condor travel d.o.o. ne odgovarja in ne krije nobenih stroškov, če je oseba, ki potuje bolna ali ima povišano temperaturo ter ji je zaradi tega zavrnjen vstop v državo, v katero potuje. V primeru, da se potniku in/ali ostalim, ki so bili v stiku z bolno osebo odredi karantena, Condor travel d.o.o ne odgovarja in ne krije morebitne stroške. V primeru, da potnik ne more nadaljevati potovanja, veljajo 100-odstotni stroški odpovedi.

14. ODGOVORNOST CONDOR TRAVEL ZA PRTLJAGO IN DOKUMENTE

CONDOR TRAVEL ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.
Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage, potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki opravlja prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.
CONDOR TRAVEL ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektih in prevoznih sredstev.
V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije. Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.
PRIPOROČAMO TUDI TURISTIČNO ZAVAROVANJE PRED POSLEDICAMI KRAJE ALI POŠKODOVANJA VAŠE PRTLJAGE IN OSEBNIH STVARI.

15. UPORABA PODATKOV

CONDOR TRAVEL vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov za namene statistične obdelave in obveščanja.

16. KONČNA DOLOČILA

V primeru sporov med strankama je za reševanje pristojno sodišče.